Home

Copyright Gerbert Bakx © 2012

Academie
voor Levenskunst
Share on Facebook
Share on Twitter
Share via e-mail
Share on Google Bookmarks

De vzw Academie voor Levenskunst is een denkbeeldige plaats, een open netwerk van mensen die samen met anderen willen nadenken over de belangrijke dingen van het leven, over lijden en liefde, en over levenskunst. Het ontwikkelen en uitdragen van positieve ideeën en inspirerende beelden staat daarbij voorop.

De Academie voor Levenskunst begeleidt reeds meer dan twintig jaar mensen naar meer aandacht, emotionele intelligentie, creativiteit, vrijheid en levenskunst.

Wij geloven dat een groot aantal kleine veranderingen bij een groot aantal mensen tot een emergente transformatie in het bewustzijn kan leiden, een soort fase-overgang die een verschil kan maken in de samenleving. Het volstaat immers dat voldoende mensen zich bewust worden van een ethische levensvisie en dat voldoende mensen het geluk in hun eigen leven en in dat van hun medemensen ernstig gaan nemen.

De Academie voor Levenskunst wordt gedragen door het enthousiasme van de medewerkers en van de vele deelnemers die ons hun steun blijven betuigen en ons overtuigen van de belangrijkheid van onze inzet in het onderzoek van lijden, liefde en geluk.

Gelukkig zijn is niet alleen individueel wenselijk, het is ook maatschappelijk belangrijk. Alleen mensen die zelf lijden, zullen immers ook lijden bij anderen veroorzaken. Gelukkige mensen verwachten niet dat anderen hen gelukkig zullen maken maar verspreiden geluk om zich heen. Zij willen hun gelukkig-zijn met anderen delen zodat een positieve dynamiek ontstaat. Een gelukkig mens is een geschenk aan de rest van de mensheid.

Door de toenemende communicatiemogelijkheden wordt de moderne wereld steeds meer een globaal netwerk van met elkaar verbonden individuen en samenlevingen, een soort organisme met talloze cellen, weefsels en organen, een soort wereldwijd brein.

Ieder van ons kan een positieve bijdrage leveren en maatschappelijke verantwoor­delijk­heid opnemen door dit wereldwijde brein mee te voeden met bewustzijns-verhogende gedachten en inspirerende denkbeelden, met idealen in plaats van met idolen. Daartoe is niet alleen een analytisch, kritisch, diagnostisch denken noodzakelijk, maar ook een synthetisch, visionair, utopisch denken, een denken in termen van mogelijkheden in plaats van in termen van beperkingen. Dat leidt tot een ethiek en tot een vorm van levenskunst die voor iedereen mogelijk is. Een gelukkig leven is een ethisch leven. Ieder van ons kan ervoor kiezen een centrum te worden waar positieve, opbouwende invloeden van uitgaan die onvermijdelijk hun weerklank zullen vinden in de samenleving.

Ieder van ons kan dus bijdragen tot het verhogen van het Bruto Nationaal Geluk!