programma 2021

Dag vh Geluk_21.jpg

Dag van het Geluk 2021

Zaterdag 17 april 2021 Online

Een dag vol inspiratie. Een initiatief van de vzw Academie voor Levenskunst

wpd5e94a48_01.png

Geluk? Méér dan een individuele kwestie!

Dag vh Geluk_22.png

De Academie voor Levenskunst vzw organiseert voor de veertiende keer de jaarlijkse Dag van het Geluk.

In het maatschappelijke debat over levenskunst en geluk heeft de Academie altijd een bescheiden maar eigenzinnige stem laten horen. Wanneer het leven schuurt en ons uitdaagt, zoals in deze coronatijd, kunnen we baat hebben bij een empowerend verhaal.

Vanuit de overtuiging dat levenskunst en geluk niet alleen individueel maar ook maatschappelijk van buitengewoon belang zijn, is de Academie van mening dat een hedendaagse levenskunst het enige juiste antwoord kan zijn op verontrustende verschijnselen als levensmoeheid, verslaving, depressie, burn-out en zelfgekozen levensbeëindiging. Dit zijn immers wel degelijk niet alleen uitingen van een onvermogen om in de huidige samenleving een gelukkig leven tot stand te brengen, maar ook een vorm van protest tegen die samenleving.

Gelukkige mensen verspreiden geluk om zich heen. Zij willen hun gelukkig-zijn met anderen delen zodat een positieve dynamiek ontstaat. Een gelukkig mens is een geschenk aan de rest van de mensheid. Daarom is levenskunst in deze pandemie meer dan ooit belangrijk. Gelukkige mensen kunnen andere mensen inspireren om – wat er zich ook aandient - een positieve levenshouding aan te nemen.

Door de uitzonderlijke tijd waarin we leven, vertoeven we dit jaar niet in het mooie kader van de promotiezaal van de KU Leuven, maar zullen we elkaar online ontmoeten via Zoom. Ook dit jaar hebben we boeiende sprekers bereid gevonden hun visie op levenskunst en geluk te geven.

Programma 2021

Ochtendprogramma

09.45     Verwelkoming met toelichting bij het programma en praktische zoomrichtlijnen

10.00     Dr. Gerbert Bakx:  Over levenskunst in de hedendaagse samenleving

Dag vh Geluk_10.jpg

Dr. Gerbert Bakx is arts, filosoof en psychotherapeut.

Het leven vraagt ons niet of we klaar zijn voor de uitdagingen van vandaag en morgen. Het leven doet zich voor. Het ondervraagt ons en nodigt ons uit om hier en nu, niet dankzij maar ondanks de omstandigheden, een waardevol en gelukkig leven te leiden.

Het komt erop aan volwassen vaardigheden te ontwikkelen en op die manier ook een volgende generatie te inspireren.

Volwassenheid vereist dat we onze  kinderlijke mythen, angsten en frustraties onderzoeken en overstijgen zodat we bewust kunnen leven volgens de rede, geïnspireerd door liefde en mededogen.

11.45     Interactie

In gesprek met dr. Gerbert Bakx

12.00     Lunch

Namiddagprogramma

13.00     Welkom en toelichting bij het programma

13.05     Prof. Marc Vandenbossche: Levenskunst en de esthetische ervaring

Dag vh Geluk_24.jpg

Marc Vandenbossche is hoogleraar cultuurfilosofie aan de VUB.

Het denken over de mens en de manier waarop we omgaan met de wereld is al te vaak uitgegaan van twee zeer problematische aannames. Enerzijds werd de geest gezien als onlichamelijk, anderzijds kreeg het denken een hogere rol toebedeeld dan het voelen. De evolutieleer en de hedendaagse neurowetenschappen tonen nochtans dat deze uitgangspunten niet alleen problematisch zijn, maar zondermeer fout. Onze overeenkomsten met niet-menselijke dieren laten zien dat het onhoudbaar is om de geest te beschouwen als een soort innerlijke arena, een machinekamer die als centrum zou fungeren voor onze omgang met de wereld en voor hoe we betekenis verlenen aan deze interactie. Dat perspectief mag hier omgedraaid worden: we verlenen geen betekenis áán onze interacties met de wereld, maar betekenis ontstaat vanuit deze interactie. Om het in een klassieke filosofische terminologie te verwoorden: de mens verhoudt zich niet als een subject tegenover de objecten daarbuiten, maar als een wezen dat intersubjectief omgaat met de dingen. Wij zijn niet gescheiden van de wereld, we zijn in de wereld. En die wereld ontmoeten we op een betekenisvolle wijze vanuit onze belichaamde activiteiten. Van hieruit kan de queeste naar een betekenisvol leven – levenskunst – gezien worden als een esthetische activiteit.

13.45     Interactie

In gesprek met Marc Vandenbossche

14.00     Hein Zegers: Verander je ‘I’ in ‘We’ dan verander je ‘Illness’ in ‘Wellness’

Dag vh Geluk_23.jpg

Hein Zegers is psychotherapeut, Master of Arts in talen, en Master of Science in de klinische psychologie.

Na zijn boek Zooikoorts beantwoordt hij in zijn nieuwste boek WelzijnsWetenschap vragen als: Wat maakt mensen gelukkig? Wat doet ons groeien en floreren? Is optimisme een morele plicht? Wat geeft ons leven zin? 

Op deze Dag van het Geluk gaat Hein Zegers dieper in op de centrale vraag: ‘Wat is de belangrijkste sleutel tot geluk?’

14.45     Interactie

In gesprek met Hein Zegers

15.00     Pauze

15.30     Griet Vandermassen: Een evolutionaire kijk op geluk

Dag vh Geluk_20.jpg

Griet Vandermassen is germaniste, doctor in de wijsbegeerte en verbonden aan de Universiteit Gent. Daarnaast is ze ook auteur van het boek Dames voor Darwin.

Geluk is moeilijk vast te houden. Evolutionair bekeken verbaast dat niet. Onze emoties zijn adaptaties: ze zetten ons aan tot gedrag dat, in ons evolutionair verleden, onze kans op overleving en voortplanting verhoogde. ‘Negatieve’ emoties zoals angst, verdriet of boosheid zijn vanuit dit perspectief even fundamenteel als positieve. Naast die ingebakken bron van psychologisch onwelzijn is er een tweede belangrijke barrière voor geluk: discrepanties tussen onze moderne samenleving en de wereld waarin wij evolueerden. De moderniteit bracht ontzettend veel voordelen met zich mee, maar zorgde ook voor nieuwe psychologische problemen, zoals gevoelens van eenzaamheid en vervreemding. Het evolutionaire perspectief suggereert een aantal strategieën om hiermee om te gaan.

16.15     Interactie

In gesprek met Griet Vandermassen

16.30     Gesprek in groep

Reflecteren in breakout rooms

17.00     Afsluitende impressies door team academie

17.10    

Slotbeschouwingen door

prof. Dr. Piet Nijs, erevoorzitter van de Academie voor Levenskunst

dr. Gerbert Bakx, oprichter van de Academie voor Levenskunst

Dag vh Geluk_17.jpg

Prof. Dr. Em. Piet Nijs is psychiater, seksuoloog, filosoof en levens­kunstenaar.

Hij was als hoogleraar verbonden aan de KU Leuven en publiceerde talrijke succesrijke boeken en artikelen over onderwerpen als huwelijk, gezin, seksualiteit en psychosomatiek, waarin hij als levens­kunstenaar op zoek gaat naar de authentieke bronnen van het geluk.

Hij is erevoorzitter van de Academie voor Levenskunst.

17.30     Einde van de Dag van het Geluk

Praktisch

Inschrijven : via het inschrijfformulier

Kostprijs :

  • Hele dag: 30 EURO (inclusief de link naar de opname van alle lezingen)

  • Voormiddag: 15 EURO (inclusief de link naar de opname van de voormiddaglezing)

  • Namiddag: 25 EURO (inclusief de link naar de opname van de namiddaglezingen)

te voldoen door storting op rekening  BE80 7350 2734 3577    (BIC: KREDBEBB)
van de vzw Academie voor Levenskunst
met vermelding van naam +  ‘Dag van het Geluk 2021’.

De Academie voor Levenskunst is een non-profit organisatie zonder enig winstoogmerk en zonder enige structurele subsidie.

De Dag van het Geluk wordt georganiseerd ten voordele van het Zuster Jeanne Devos Fonds voor Kinderrechten.

Lees hier een uitgebreid interview met Zuster Jeanne Devos

Al onze medewerkers zijn volkomen onbezoldigd (mede omdat ze onbetaalbaar zijn)  en ook de sprekers verlenen hun medewerking vrijwel belangeloos.

De werking van de Academie wordt gesteund door enkele sponsors en donateurs.

Daardoor hebben wij elk jaar de inkomsten van deze dag aan het Zuster Jeanne Devos Fonds voor Kinderrechten kunnen schenken.