top of page

PRIVACYBELEID VAN Academie voor Levenskunst vzw

 

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de Academie voor Levenskunst  verwerkt van haar deelnemers en medewerkers.

Als u zich inschrijft voor een lezing of een activiteit van de vereniging, een gift doet of om een andere reden persoonsgegevens aan de vereniging verschaft (bijvoorbeeld om een vraag beantwoord te zien via e-mail of telefoon, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit privacybeleid te verwerken.

 

1. Vereniging

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

De Academie voor Levenskunst,

Tiensevest 65

3010 Leuven

0474 58 75 49

Ondernemingsnummer 0830 213 102

 

De functionaris gegevensbescherming is bereikbaar via academievoorlevenskunst@gmail.com of 0474 58 75 49.

 

 

2. Welke gegevens verwerken we en met welk doel?

2.1   In het kader van uw inschrijving of contacten met de vereniging, worden van u de volgende persoonsgegevens verwerkt (= opgeslagen, bewaard, gebruikt, …):

  1. voor- en familienaam

  2. adresgegevens: postcode

  3. telefoonnummer

  4. e-mailadres

  5. gegevens inzake inschrijving voor Nieuwsbrief + deelname aan activiteiten

 

 

2.2      De vereniging verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 

uw naam, postcode, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt

- voor contact over uw deelname en de eventuele annulering daarvan,

- voor het beantwoorden van uw vragen of oproepen,

- voor de verstrekking van de door u aangevraagde informatie of het afhandelen van de door u gestelde vragen,

 

 

opt-out:

De vereniging gebruikt uw naam en e-mailadres om u op regelmatige basis onze e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten en andere interessante informatie waarvan we denken dat ze voor u nuttig of interessant kunnen zijn toe te sturen, tenzij u hebt aangegeven deze e-mails niet te willen ontvangen. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

 

opt-in:

Uitsluitend indien u daarvoor toestemming hebt gegeven, gebruikt onze vereniging uw naam en e-mailadres om u haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten en andere interessante informatie met betrekking tot onze vereniging te bezorgen. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

 

Telefonisch

De vereniging gebruikt uw naam en telefoonnummer om u telefonisch te informeren bij annulering of over diensten, activiteiten en ondernemingen van de vereniging.

 

 

2.3      De vereniging kan de persoonsgegevens anonimiseren en vervolgens gebruiken voor onderzoeksdoeleinden en om haar dienstenaanbod en werkzaamheden te optimaliseren. De gegroepeerde en geanonimiseerde gegevens zijn nooit tot u als individu te herleiden.

 

3. Bewaartermijnen

3.1      De vereniging verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de periode dat u interesse heeft in of deelneemt aan onze activiteiten. Direct na de wens tot uitschrijving zal de vereniging uw persoonsgegevens vernietigen en/of anonimiseren, tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de vzw-of de fiscale wetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

 

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

4.1      Om uw persoonsgegevens te beschermen heeft de vereniging passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Op die manier worden uw persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

4.2      Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt de organisatie soms gebruik van diensten van derden. Zij verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van de vereniging. De vereniging heeft met hen een bewerkersovereenkomst afgesloten waarin de bewerker wordt verplicht om alle verplichtingen uit de privacywet, de Europese algemene verordening gegevensbescherming en dit privacybeleid na te leven. Via de functionaris gegevensbescherming kan een lijst worden opgevraagd van onze bewerkers.

 

5. Inzagerecht, verwijdering, klachten en vragen

5.1      Via de ledenadministratie academievoorlevenskunst@gmail.com kan u verzoeken om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De vereniging zal uw verzoek steeds meteen in behandeling nemen en u, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat er aan is gegeven. Als de vereniging uw verzoek niet inwilligt zal zij u informeren over de redenen daarvoor.

5.2      Als u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zoals bedoeld in artikel 2, dan kan u eveneens contact opnemen met de ledenadministratie academievoorlevenskunst@gmail.com. De vereniging zal het bezwaar meteen, in ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij zij dat op grond van een wettelijke verplichting niet kan. Indien dat laatste het geval is, zal de organisatie u hiervan op de hoogte brengen.

5.3      Als u klachten heeft over de manier waarop de vereniging uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, dan kan u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming academievoorlevenskunst@gmail.com. Indien dit niet leidt tot een oplossing kan u natuurlijk altijd gebruik maken van uw recht om een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie commission@privacycommission.be of een beroep te doen op de bevoegde rechter.

5.4      Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie academievoorlevenskunst@gmail.com.

 

6. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de verenigingswebsite www.academievoorlevenskunst.be bekend gemaakt. Wij raden u aan om regelmatig ons privacybeleid te bekijken.

 

 

Datum

Leuven, 10 augustus 2021

bottom of page