top of page

visie

visie
de veer.png

De Academie voor Levenskunst gaat uit van de visie dat levenskunst en geluk niet alleen individueel mogelijk en wenselijk zijn, maar ook maatschappelijk buitengewoon belangrijk zijn. Alleen mensen die lijden zullen door hun gedrag immers ook lijden bij anderen veroorzaken. Gelukkige mensen zijn daarentegen een bron van geluk voor anderen. Zij willen hun gelukkig-zijn, hun enthousiasme over het leven met anderen delen zodat een positieve dynamiek ontstaat. Een gelukkig mens is een geschenk aan de hele mensheid.

De Academie voor Levenskunst is een denkbeeldige plaats, een open netwerk van mensen die samen met anderen willen nadenken over de belangrijke dingen van het leven, over lijden en liefde, en over levenskunst. Het ontwikkelen en uitdragen van positieve ideeën en inspirerende beelden staat daarbij voorop.

De Academie voor Levenskunst begeleidt reeds meer dan dertig jaar mensen naar meer aandacht, emotionele intelligentie, creativiteit, vrijheid en levenskunst.

Wij geloven dat een groot aantal kleine veranderingen bij een groot aantal mensen tot een emergente transformatie in het bewustzijn kan leiden, een soort fase-overgang die een verschil kan maken in de samenleving. Het volstaat immers dat voldoende mensen zich bewust worden van een ethische levensvisie en dat voldoende mensen het geluk in hun eigen leven en in dat van hun medemensen ernstig gaan nemen.

De Academie voor Levenskunst wordt gedragen door het enthousiasme van de medewerkers en van de vele deelnemers die ons hun steun blijven betuigen en ons overtuigen van de belangrijkheid van onze inzet in het onderzoek van lijden, liefde en geluk.

missie

Missie

De Academie voor Levenskunst stelt zich dan ook tot missie bij te dragen tot het nadenken over en het bevorderen van waardevolle inzichten op het gebied van wijsheid en levenskunst, dat is de kunst om een goed en gelukkig leven te leiden. Dat is van in de oudheid de belangrijkste doelstelling van elke filosofie en van elke levenskunst geweest.

 

Twee belangrijke levensvragen 

Elke levenskunst dient een antwoord te bieden op twee belangrijke levensvragen.


De eerste vraag gaat meer in het bijzonder over het omgaan met diverse vormen

van lijden en het creëren van geluk.

De wegen daartoe zijn aandacht, aanvaarding en gelijkmoedigheid (mindfulness),

evenals vriendelijkheid en mededogen of ‘compassion’ (heartfulness).

De tweede vraag is meer algemeen en gaat over hoe met meer vaardigheid, (zelf)vertrouwen en creativiteit (empowerment, resourcefulness) inhoud, richting en vorm te geven aan het leven als kunstwerk op grond van eigen inzichten en waarden. Een volwassen geluk kan niet afhankelijk zijn van het bereiken van doelstellingen, bezittingen of maatschappelijke status maar kan alleen maar gebaseerd zijn op een ethisch leven, een leven op basis van waarden en met een visie die tot bezieling en enthousiasme leidt.

Wijsheid en moed  

Uiteindelijk zal de wijsheid en de moed nodig zijn om een nieuw beschavingsideaal te ontwikkelen, zoals dat eerder al (ten dele) bij de Franse Revolutie is gebeurd. In de nieuwe tijd heeft aristocratie niet meer te maken met adellijke titels of met het bezit van kastelen maar met het bezit van een ontwikkelde, vrije en onafhankelijke geest.

Ieder van ons kan ervoor kiezen een centrum te worden waar positieve, opbouwende invloeden van uitgaan die onvermijdelijk hun weerklank zullen vinden in de samenleving. Ieder van ons kan dan ook een constructieve bijdrage leveren en maatschappelijke verantwoor­delijk­heid opnemen door het wereldwijde brein mee te voeden met bewustzijn verhogende gedachten en inspirerende denkbeelden, met wijsheid in plaats van met weetjes, met idealen in plaats van met idolen.

 

Maatschappelijk belang

Gelukkig zijn is niet alleen individueel wenselijk, het is ook maatschappelijk belangrijk. Alleen mensen die zelf lijden, zullen immers ook lijden bij anderen veroorzaken. Gelukkige mensen verwachten niet dat anderen hen gelukkig zullen maken maar verspreiden geluk om zich heen. Zij willen hun gelukkig-zijn met anderen delen zodat een positieve dynamiek ontstaat. Een gelukkig mens is een geschenk aan de rest van de mensheid.

Door de toenemende communicatiemogelijkheden wordt de moderne wereld steeds meer een globaal netwerk van met elkaar verbonden individuen en samenlevingen, een soort organisme met talloze cellen, weefsels en organen, een soort wereldwijd brein.

Ieder van ons kan een positieve bijdrage leveren en maatschappelijke verantwoor­delijk­heid opnemen door dit wereldwijde brein mee te voeden met bewustzijn verhogende gedachten en inspirerende denkbeelden, met idealen in plaats van met idolen. Daartoe is niet alleen een analytisch, kritisch, diagnostisch denken noodzakelijk, maar ook een synthetisch, visionair, utopisch denken, een denken in termen van mogelijkheden in plaats van in termen van beperkingen. Dat leidt tot een ethiek en tot een vorm van levenskunst die voor iedereen mogelijk is. Een gelukkig leven is een ethisch leven. Ieder van ons kan ervoor kiezen een centrum te worden waar positieve, opbouwende invloeden van uitgaan die onvermijdelijk hun weerklank zullen vinden in de samenleving.

Ieder van ons kan dus bijdragen tot het verhogen van het Bruto Nationaal Geluk!

geen dode letter_edited.jpg
bottom of page